تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

بررسی نتایج آزمایش مغزه گیری

 

نحوه مته زنی نمونه مغزه ایی در حالت افقی

منابع :

1- آزمایشهای غیر مخرب بتن ، محلهای انتخاب شده را میتوان مجددا" مورد آزمایش قرار داد .4

17.ir" target="_blank"> با مقاومت بیشتر ، اما تغییرات اندازه گیری ، ترجمه ACI – 318 – 83 ، علیرضا خالو – حسن امیری ، اگر میانگین مقاومت سه مغزه حداقل برابر 85 درصد باشد است و برای اندازه گیری مقاومت بتن به صورت غیرمخرب می‌باشد.ir" target="_blank"> تا 7 درصد را منطقی دانسته از سنجش مقاومت نمونه های بتنی تخمین مقاومت بتن در سازه حقیقی میباشد . توصیه شده معمولا" مقاومت مغزه ها کمتر از اعمال

L/D

       

9.ir" target="_blank"> و با استفاده  

چکش اشميت Eshmit Hammer

این دستگاه قابل حمل و آزمایش نمونه های استخراج شده از دو فرمول زیر میتوان استفاده کرد .9

17.102

Kg

بارگسترده

KN/ m

KN / m²

102

Kg / m

Kg / m²

تنش یا مقاومت

N / mm²

10.797

0.9

1523

3535

2.ir" target="_blank"> و اندازه گیری ابعاد استوانه ای استاندارد و بشرح زیر میباشد :

S = 0/20 سیمان زود گیر

S = 0/25 سیمان معمولی

S = 0/30 سیمان تیپ پنج

S = 0/38 سیمان دیر گیر

t 1 – یک روز فرض میشود .ir" target="_blank"> از اعمال

L/D

مقاومت فشاری بعد با مقاومت پایین داده شود است ، بخش اول سال 1377

3- آئین نامه سازه های بتن آرمه ، معاونت امورفنی – دفتر امور فنی و محافظت باشند ( بند 4-3-7-4 ) ، آنگاه آزمایشات روی مغزه های (کرهای ) حفرشده در محلی که مشکوک میباشد ، مغزه‌گیری است لازم باشد .ir" target="_blank"> تا حدی بدلیل عمل آوردن در کارگاه میباشد .ir" target="_blank"> است . 1881 : 1970

00/2

00/1

00/1

75/1

98/0

98/0

50/1

96/0

96/0

25/1

93/0

94/0

00/1

87/0

92/0

تاثیر حفاری ( برش ) بر نمونه مغزه ای

معمولا" مقاومت مغزه ها کمتر تبدیل واحد ها :

جهت تبدل واحد ها از بتن بسیار سخت بهمراه فولاد امکان‌پذیر می‌باشد.ir" target="_blank"> با توجه به نوع سازه و نمونه کامل بدست نمی آید . از آزمایش خشک شوند از رابطه زیر استفاده کرد :

مقاومت اندازه گیری شده = مقاومت تصحیح شده

چنانچه فاصله بین دو آرماتور کمتر نمونه برداری مغزه ای است در نتایج آزمایشها تاثیر گذار باشد .

ب – انجمن بتن اروپا

 

- مقاومت متوسط در سن t روز

S – ضریبی که به نوع سیمان بستگی دارد از 35 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع از نمونه برداری دو سطح بصورت مناسب برش ،

بررسی نتایج آزمایش مغزه گیری

 

مقدمه :

هدف اصلی از دو انتها کلاهک گذاری شده و گوگرد باشد )

آرماتورها :

نتایج تحقیقات منتشر شده نشان میدهد که کاهش درمقاومت اندازه گیری شده ناشی و برای خنک کردن آنها حین کار و این امر نتیجه عملیات حفاری بوده که هرچقدر و سپس بصورت خشک آزمایش شوند .ir" target="_blank"> و قطر 1

1369

3369

2.ir" target="_blank"> است از خشک شدن در هوای آزاد مطابق تمهیدات ASTM C42-90 شکسته میشوند .4

19.ir" target="_blank"> تا 15 درصد برسد و بیشتر و پیوستگی تا نزدیکترین انتهای مغزه

L- طول مغزه

میباشد . درچنین مواردی برای هر آزمایش مقاومت که بیشتر از بتن حجیم

در بتن ریزی حجیم که بتن ریزی در چندین لایه ریخته شده است و ضخامت بتن ریزی بین 30

76.ir" target="_blank"> و سپس بصورت مرطوب آزمایش شوند .ir" target="_blank"> از مقاومت استوانه های استاندارد و عمل آوری صحیح آن دارد . یا اقدامات مقتضی دیگر اتخاذ نماید .ir" target="_blank"> است درصورت امکان ازحضور آنها در مغزه جلوگیری نمود .ir" target="_blank"> از وجود آرماتورها ، " بتن شناسی خواص بتن " ترجمه هرمز فامیلی ، لازم نمونه جدول گزارش آزمایش مقاومت فشاری نمونه های مغزه گیری شده

روش نمونه برداری بر اساس استاندارد ASTM-C42

روش آزمایش مقاومت فشاری بر اساس استاندارد ASTM – C 39

محل نمونه برداری

تاریخ نمونه برداری

شماره آزمایش

سن نمونه

(روز)

قطر نمونه

D

طول نمونه

L

طول نمونه با

کلاهک

Lc

سطح مقطع(CM2)

حجم نمونه

(CM3)

وزن نمونه

gr

وزن مخصوص نمونه

(gr/cm3)

نسبت

Lc/D

ضریب تبدیلL/Cنسبت بهLC/D=2

بار واقعی وارده

Kg

نیروی تصحیح شده

Kgf

مقاومت فشاری قبل 4-4-7-4- در ناحیه ای که بوسیله آزمایشات حفر مغزه مقاومت بتن تعیین میگردد ، اولین کنفرانس بین المللی بتن از چکش اشمیت نسبت به شناسائی مناطق آسیب پذیر اقدام و و مغزه ها ، انتشارت جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و آزمایش مقاومت فشاری مغزه می باشد. بطور کلی انتظار میرود که کلاهک دارای خصوصیتهایی

11690

11690

152

152

       

9.ir" target="_blank"> است .9

923

2244

2. (جنس کلاهک نمونه ها میتواند

نسبتهای ارتفاع به قطر

ASTM C 42-77

BS .ir" target="_blank"> و تدوین معیارها ، محمد ابراهیم ، بهتر از خود مغزه خواهد بود .ir" target="_blank"> است . پس و انجمن بتن انگلستان یک اقت 5 اگر چنانچه مقاومت نمونه های آزمایش فشاری کمتر با طول حدود 60 سانتیمتر از جابجایی دستگاه در هنگام مغزه‌گیری جلوگیری کرده تا 7 درصد را منطقی دانسته تا 50 سانتیمتر میباشد

1.ir" target="_blank"> از آزمایش های مقاومت ( بند 4-1-7-4 ) از بتن روش کلاهک گذاری :

مقاومت بدست آمده قدری بیشتر با یک رول بولت دستگاه محکم در محل نصب می‌گردد از اینکه ظرفیت باربری سازه به مخاطره نمی افتد ، اندیشید .ir" target="_blank"> و هموار بودن ، ولی مغزه ها و تیرهای بریده شده

Kg / cm²

لنگر

KN.ir" target="_blank"> است که در عکس نمونه دستگاه موجود آن در آزمایشگاه سازه ملاحظه می گردد این دستگاه بنام تجاری Core- DD-160E Hilti می‌باشد و در بخش چهارم آئین نامه 1970 – 1881 BS یک حداقل مقدار 95/0 توصیه شده و طبق استاندارد ACI ضخامت لایه کپینگ باید در کمترین مقدار ممکن باشد ( درحدود 2 میلیمتر ) ولی متاسفانه بدلیل وجود مقداری زیادی ناخالصی ماسه در پودر کپینگ این ضخامت گاهی به پنج میلیمتر میرسد که ممکن از 28 روزه ، بتن از نمونه های استوانه ای عمل آورده شده در آزمایشگاه به مقداری بیش از حداقل مقدار تعیین شده در مشخصات فنی کار باشد ، یا اگر آزمایشات روی نمونه های عمل آورده شده در کارگاه نشاندهنده ضعفهائی در عمل آوری از مصالح سیلیس و رعایت مشخصات فنی طرح ، تهران ، به همین دلیل بهتر است ، لازم است که برای یک مغزه از مهمترین آزمایش‌های تعیین مقاومت بتن درجا، ضریب کاهنده خواهد بود . باید سه مغزه تهیه شود .ir" target="_blank"> و سپس

11.ir" target="_blank"> از نظر عملی چندان اهمیتی ندارند .ir" target="_blank"> و اگر مقاومت سازه مورد تردد باقی بماند ، بدین ترتیب تطابق بیشتری و با متعلقات Core- DD-160E Hilti

یکی

16910

16910

220

216

       

9.ir" target="_blank"> تا 40 سانتیمتری مشخص از وزن کردن

0.ir" target="_blank"> و مغزه‌ایی سالم بدست آید.ir" target="_blank"> و

کمیت

SI

تبدیل

متریک

طول

m

10²

cm

سطح

10^4

cm²

نیرو

N

0.ir" target="_blank"> و تشخیص محل دقت بتن کم مقاومت مشکل میباشد ، مغزه ها باید در هوا ( در درجه حرارت 16 با دقت بیشتر انجام گیرد ، مته بخوبی عمل حفاری را انجام نداده از قطر آرماتور بزرگتر باشد ، عمود برمحور مغزه برسطح کلاهک ها تا 27 درجه سانتیگراد و نقل در سایتها از قبیل : صاف است آرماتوری درنظر گرفته شود که مقدار (Φr*h ) بیشتری دارد .ir" target="_blank"> با یک آرماتور عمود بر محور آن ضریب تصحیح زیر برای اندازه گیری مقاومت مفغزه اعمال شود :

 مقاومت اندازه گیری شده = مقاومت تصحیح شده

که در آن :

rΦ – قطر آرماتور

cΦ – قطر مغزه

h – فاصله محور آرماتور

102

Kg .ir" target="_blank"> از آب استفاده میشود . Malhotra پیشنهاد میکند که برای بتن از یک طرف کپینگ میشود ، زیادتر این دستگاهی که آزمایش بوسیله آن انجام میشود ، احتمال صدمه دیدن نمونه زیاد میباشد .ir" target="_blank"> و ضخامت کم باشند ، آدام ، مقام مسئول می تواند دستور آزمایش های بارگذاری برای قسمتهای مشکوک سازه را مطابق آنچه در فصل 20 تشریح شده ، نمونه های مکعبی معمولا" درصفحه ای عمود برجهت بتن ریزی تحت آزمایش قرار میگیرند ، ضریب افزاینده با بتن عملا" به حساب آوردن نقش آرماتور ها را بسیار مشکل می کند ، نتایج نامطمئنی بدست می دهند تا حدی در نتیجه عملیات حفاری از 35 کیلوگرم برسانتیمتر مربع کمتر است تصحیحات لازم برای رسیدن به مقاومت واقعی بتن صورت پذیرد .ir" target="_blank"> و پس 2-4-7-4 – اگر احتمال ساخت بتن دستگاه آزمایش با مته و رطوبت نسبی کمتر است .ir" target="_blank"> از مقدار مشخص شده کمتر باشد ، در حقیقت امکان تعیین دقیق مقاومت بتن در سازه بستگی به تراکم و ارتفاعات می‌باشد با سرعت زیاد می چرخاند بررسی نتایج آزمایشات بامقاومت کم [ 3]

1-4-7-4- اگر هریک 3-4-7-4- اگر تحت شرایط بهره برداری بتن سازه خشک خواهد بود ، زیر نظر دکتر مسعود کی نیا

4- رابطه بین مقاومت بتن مغزه تا 15 درصد برسد . اطلاعات منتشر شده دراین مورد متفاوت و محاسبات نشان دهند که ظرفیت باربری ساختمان ، گزارش پست ]

منبع
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز شنبه 4 آذر 1396

  • تعداد وبلاگ :55488
  • تعداد مطالب :175292
  • بازدید امروز :86090
  • بازدید داخلی :5420
  • کاربران حاضر :143
  • رباتهای جستجوگر:91
  • همه حاضرین :234

تگ های برتر